CuSn12

UNI7013-72ParteII(B12)

Rame-Stagno (BRONZO)
Lega non convenzionale
Dettagli

CuSn10

UNI7013-72ParteI(B10)

Rame-Stagno (BRONZO)
Lega non convenzionale
Dettagli

B20

UNI1701B20

Rame-Stagno (BRONZO)
Lega non convenzionale
Dettagli

B14

UNI1701B14

Rame-Stagno (BRONZO)
Lega non convenzionale
Dettagli

B10

UNI1701B10

Rame-Stagno (BRONZO)
Lega non convenzionale
Dettagli